Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Statut

Statut

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/831/2004

Rady m. st. Warszawy

z dnia 31 sierpnia 2004r.

 

S T A T U T

Domu Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Kultury “Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2

 Dom Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.

 § 3

 1. Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa.
 2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar m. st. Warszawy.
 3. Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 § 4

 1. Organizatorem Domu Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m. st. Warszawa.
 2. Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m. st. Warszawy.
 3. Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

§ 5

 Dom Kultury:

 1. używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,
 2. może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 3. posiada znak graficzny (logo).

Rozdział II

Zakres działalności

§ 6

 Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno ? ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
 3. prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
 4. gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
 5. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 6. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
 8. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
 9. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 10. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 11. inne działania na rzecz rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 7

 Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:

 1. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,
 2. prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą itp.,
 3. współpracę z:
  1. organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy, organami Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
  2. instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,
  3. optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

 

Rozdział III

Organizacja

 

§ 8

 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy albo powierza zarządzanie Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzeniu (kontrakt menedżerski) w trybie określonym ustawą.
 4. W Domu Kultury może zostać utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy dyrektora rozstrzyga dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta m. st. Warszawy.
 5. W Domu Kultury może zostać utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor na czas określony lub nieokreślony po uzyskaniu opinii Prezydenta m. st. Warszawy. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 6. Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.
 7. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 8. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

§ 9

 1. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10

 1. Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.
 2. Tworząc filie Dyrektor Domu Kultury dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

 

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

§ 12

 1. Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m. st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

§ 13

Przychodami Domu Kultury są:

 1. dotacje budżetowe,
 2. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,
 3. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
 4. środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14

 1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizacje celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry