Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Deklaracja dostępności

Dom Kultury “KADR” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Kultury “KADR”.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kuźma, promocja@dkkadr.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664 419 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek użyteczności publicznej – Domu Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zlokalizowany przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Orzyckiej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Cybernetyki.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 wraz z windą oraz klatka schodowa KL2 wraz z windą, która powiązana jest ze strefą Sali widowiskowej.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  • dostosowanie sali kinowo teatralnej oraz zaplecza (garderoby) dla użytkowników z niepełnosprawnością;
  • zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Garaż podziemny z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby 52 miejsc parkingowych. Wjazd z tyłu budynku od ulicy Orzyskiej. Parking płatny. Uiszczanie opłat na poziomie O w recepcji budynku. 15 minut na wyjazd po opłaceniu postoju. Komunikacja winda.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Dom Kultury “KADR” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • wejście z poziomu terenu;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • strefy budynku wyróżnione kolorystyczne i materiałowo
 • łatwiejsza orientacja;
 • obniżona lada recepcyjna;
 • 2 windy;
 • 2 klatki ewakuacyjne;
 • dostosowanie sali kinowo-teatralnej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
 • przebieralnie oraz toalety i prysznice dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych na zapleczu;
 • możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • prysznice w strefach przebieralni niedostosowane (brodzik);
 • patio budynku na 2. piętrze bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;
 • wąski przedsionek w strefie garażu podziemnego;
 • brak systemu przyzywowego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:
Poziom -1 (Podziemie)

 • garaż podziemny na 52 miejsc parkingowych,
 • komunikacja i klatki schodowe

Poziom 0 (Parter):
– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedna strefa domu kultury lub jako dwie niezależne: wejście do domu kultury oraz wejście do strefy foyer sali widowiskowej.
Strefa wejścia głównego
hol wejściowy zaprojektowany został jako przestrzeń dwukondygnacyjna. Przylegają do niego szatnie oraz pomieszczenie ochrony. Sala klubowa (Akumulator) z zapleczem znajduje się w południowo – wschodnim narożniku kondygnacji. Hol wejściowy łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną – miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku etc. Do przestrzeni tej przylegają ogólnodostępne toalety oraz sala kameralna “Marzyciel”.

Część widowiskowa
sala widowiskowa posiada stałą widownię na 252 osób oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):

 • pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego,
 • pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji,
 • internetowy świat kultury jest otwartą przestrzenią na antresoli wewnątrz holu głównego,
 • na końcu antresoli znajduje się wejście do pomieszczeń przestrzeni młodzieżowej “MALL” z niezbędnym zapleczem,
 • sala edukacyjna komputerowa “Matrix”
 • toalety na parterze tak, jak na pierwszym i drugim piętrze zgrupowano wokół wspólnego pionu,
 • na pierwszym piętrze, dostępnym z części technicznej klatką KL3 lub podnośnikiem W3, zlokalizowano garderoby, magazyn kostiumów, a także reżyserkę kabiną projekcyjną.

Poziom +2 (Drugie Piętro);

 • na osi komunikacji znajduje się sala konferencyjna na 49 osób z krzesłami.
 • 4 pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową, są skumulowane w jednym miejscu, jako blok w reprezentacyjnej przestrzeni holu,
 • stolarnia , pracownie ceramiczne i pracownie plastyczne,
 • galeria wystaw,
 • w drugim skrzydle umieszczono sale języków obcych oraz blok sal edukacyjnych: muzycznych i plastycznych,
 • w narożniku kondygnacji znajdują się kolejne sale muzyczne oraz studio nagrań z reżyserką,
 • z poziomu drugiego piętra dostępne są dwa wewnętrzne patia budynku bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;

Poziom +3 (Trzecie Piętro);

 • 3 sale edukacyjne: “Tupot Małych Stóp”, “Nieustające wakacje”, “Niezniszczalni”
 • 3 sale ruchowe: “Czarny Łabędź”, “Do utraty tchu”, “Tańcząc w ciemnościach” z podręcznym magazynem,
 • toalety przystosowane do użytkowania przez dzieci,
 • przy bloku aktywności fizycznej znajdują się cztery szatnie z prysznicami i toaletami (dwie damskie, dwie męskie) – prysznice w strefach przebieralni niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach (brodzik);
 • we wschodnim skrzydle zlokalizowana jest pracownia fotograficzna z cykloramą, aneksem kuchennym i magazynami.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry